تبلیغات
کوئیپر - لطفا شما برای ما تصمیم بگیرید

کوئیپر

لطفا شما برای ما تصمیم بگیرید

لطفا برای ما تصمیم بگیرید

برای ما که طاقت آزادی نداریم

برای ما که حتی بین انتخاب چای و قهوه عصرانه هم مانده ایم

لطفا برای ما تصمیم بگیرید

برای ما که دائم در اشتباهیم

برای ما که اگر آزاد باشیم

ممکن است

- خدای ناکرده-

برای خودمان چایی های قرمز پررنگ بریزیم

قرمز!

چه رنگ جلف تحریک آمیزی!


لطفا برای ما تصمیم بگیرید

شما که درسش را خوانده اید

شما که برگزیده اید

که تصمیم بگیرید

لطفا برای ما نفهم ها، برای ما فریب خورده ها، برای ما رعایای خود، تصمیم بگیرید

چه رنگی امروز باید بپوشیم؟ حد شرعی آستین های لباس من چه مقدار است؟ آیا میتوانم امروز در خیابان بلند بخندم؟


لطفا برای ما تصمیم بگیرید

مرد گرسنه ای امروز، گوشه ی خیابان، بین دو سطل زباله مردد مانده بود

شما بگویید

شما که برای ما تصمیم می گیرید

آیا باید به سمت کدام سطل برود؟ آیا به سمت سطل زرد؟ یا آبی؟ کدام رنگ سیرترش خواهد کرد؟


لطفا برای ما تصمیم بگیرید

پشت کدام چراغ قرمز؟ پشت کدام چراغ سبز؟

«پشت کدام چراغ گلها را بهتر می‌خرند؟»

کودکی امروز از من پرسید، با شاخه های گل سرخ در دستش

گفتم سبز

کودک میان گلها بود. وسط خیابان. میان گل های پاره ی قرمز، وقتی آمبولانس رسید


لطفا برای ما تصمیم بگیرید

برای ما که همیشه در اشتباهیم. برای ما بی بصیرت ها، بی اندیشه ها، لطفا شما تصمیم بگیرید

زن جوانی، با شالی بر سر چوب، ایستاده کنار خیابان

از او میپرسم. خانم؟

آیا شما تصمیم میگیرید؟

حرفی نمی‌زند. شالش در باد تکان می‌خورد. موهایش هم.

لطفا شما کمک کنید

شما آقا! شما خانم! لطفا شما به من بگویید

آیا شما تصمیم میگیرید؟

شما آقا؟ شما؟ خانم شما؟

آیا در این شهر کسی نیست برای من تصمیم بگیرد؟

لطفا کمک کنید

چایی یا قهوه؟ چایی یا قهوه؟ امروز با کدام یک باید سهم روزانه غصه ها را فرو دهم؟

لطفا شما برای من تصمیم بگیرید

لطفا شما برای من تصمیم بگیرید

لطفا شما...

+ 96/11/10[ سه شنبه 10 بهمن 1396 ] [ 21:25 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]