تبلیغات
کوئیپر - صدا کن مرا. صدای تو...

کوئیپر

صدا کن مرا. صدای تو...

هیسسس... خوب گوش کن ..... هییسسس . آروووم... میشنوی؟! این صدای حنجره های پاره از فریاده... باید خیلی خوب گوش بدی... چند لحظه ندو . چند لحظه وایستا. چند لحظه هیچی نگو.... هیچی نشنو ... چشماتو ببند ... به هیچی فکر نکن ... حالا تصور کن... سری رو که رو به آسمونه ... دهنی رو که تا سر حد پاره شدن به حال فریاده ... و تو هیچی نمیبینی. هیچی نمیشنوی. فقط اون صورت . و اون دهن واکشیده . و سکوتی که همه جا رو گرفته . انگار .... داره.... سکوت رو فریاد میزنه.

تو هوا گرد سکوت میپاشه.

میدوه. میبینیش. میدوه . دست میندازی که از پشت شونه شو بگیری... نمیتونی. میدوه . دنبالش میدوی. دوباره دست میندازی. دوباره هوا به چنگت میاد . اسمشو صدا میزنی . صدای نفس هات . میدوی. اسمشو بلند ... قطعه قطعه ... میون نفس هات... صدا میزنی . داد میزنی. و تازه میفهمی...که هیچ صدایی ازت در نمیاد. داد میزنی. گلوت شروع میکنه به سوزش. ازت دور میشه. بهش نمیرسی. قدم هات کند میشن. آروم آروم. دیگه فقط رد پاهاشو جلوت میبینی. نفست میبره. وایمیستی. نفس نفس میزنی. خم میشی. دست هاتو میذاری رو زانوهات. بهشون تکیه میدی. صدای نفس هات. صدای موج ها . آروم و بی توقف. سرت رو بالا میاری . نفس میگیری و رو به آسمون اسمشو داد میزنی ... با همه ی نفست. با تموم سلول هات. با همه ی وجودت ... و هیچ صدایی نمیاد. داری سکوت رو فریاد میزنی.

صدای موج ها میاد.

زانوهات شل میشن. دست هات. میخوای وایستی. نمیشه. دست هاتو میاری جلو. تکون نمیخورن. مثل دوتا زنجیر، آویخته به شونه هات. با صورت میخوری زمین. روی ماسه ها. افتاده به پهلو. رو به دریا. و غروب. و خورشید، آروم آروم... گرم و... قرمزرنگ و.... زیبا... گونه هاتو نوازش میکنه... قطره ی اشکی از گوشه ی چشمت سر میخوره. چشم هاتو میبندی. صدای موج ها. قرمزی غروب پشت پلک های بسته ات. دستی که روی گونه ات میشینه. به گرمای خورشید. طلوع یک خورشید، توی قفسه ی سینه ات. و گرمایی که میپیچه توی رگ هات. دست ها. پاها. سرت. و پشت پلک ها. چشم هاتو به آرومی باز میکنی. و خیره میشی به چشم هاش... و حرکات ظریف لب هاش... و صدای آرومش... و صدای موج ها... و صدای پرنده های مهاجر... و همه ی صداهای خوب دنیا... که داره باهاش اسمت رو صدا میزنه .[ یکشنبه 12 شهریور 1396 ] [ 22:00 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]